Vårt miljöarbete ska vara en del i skapandet av ett uthålligt samhälle. Umeå Taxi är medveten om de globala miljöfrågorna
och strävar efter att påverka, genom att skydda och bidra till en god omsorg om den yttre miljön.

Umeå Taxi ska bedriva sitt miljöarbete genom att:
– Ständigt sträva efter att minska och förebygga föroreningar i luft, mark och vatten. Detta sker bland annat genom att använda bilar, drivmedel, oljor och däck av högsta miljöklass.
– Effektivisera vårt transport, teknik- och logistiksystem (flödessystem) så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt.

– Bedriva internt miljöarbete som leder till ständiga förbättringar. Dett sker genom att samtliga medarbetare får miljöutbildning och därigenom ökad kunskap och miljömedvetenhet. Alla anställda i verksamhetenska stimuleras att väga in miljöaspekterna i sina vardagliga arbetsuppgifter.
– Involvera våra underleverantörer i vår strävan att minska resursutnyttjandet. Detta sker genom att vi ställer krav på att våra underleverantörer ska vara miljömedvetna
– Vi ska bedriva ett öppet miljöarbete i nära dialog med kunder, myndigheter och andra intressenter. Vi ska efterleva gällande lagar och förordningar samt verka för en positiv utveckling inom miljöområdet.